Video bài học Trường Sa-bát

Hãy Subscribe (Theo dõi) kênh Youtube "Tiếng Nói Hy Vọng" để nhận video mới nhất...


“AI NẤY HIỆP LÀM MỘT” (Bài Học 3, 13 Tháng 10 – 19 Tháng 10, 2018)

CÂU GỐC: “Ấy chẳng những vì họ mà Con cầu xin thôi đâu, nhưng cũng vì kẻ sẽ nghe lời họ mà tin đến Con nữa, để cho ai nấy hiệp làm một, như Cha ở trong Con, và Con ở trong Cha; lại để cho họ cũng ở trong chúng ta, đặng thế gian tin rằng chính Cha đã sai Con đến” (Giăng 17:20, 21).

KINH THÁNH NGHIÊN CỨU: Giăng 17:1-26; 1 Giăng 5:19;Giăng 13:18-30; Giăng 5:20-23; Mác 9:38-41; Khải huyền 18:4; 1 Giăng 2:3-6.

Phúc Âm của Giăng cho chúng ta thấy những sự quan tâm trực tiếp của Đức Chúa Giê-su khi sự phản bội và sự chết sắp đến của Ngài. Trong năm chương quan trọng (Giăng 13-17), chúng ta được nghe những lời giảng cuối cùng của Đức Chúa Giê-su, thật vĩ đại, đôi khi còn được gọi là “lời cầu nguyện của thầy tế lễ thượng phẩm” (Giăng 17).

“Đó là một điều thích hợp, vì Chúa của chúng ta trong lời cầu nguyện này hiến dâng mình cho sự hy sinh mà trong đó Ngài vừa là thầy tế lễ vừa là nạn nhân. Đồng thời, đó là lời cầu nguyện của việc dâng hiến thay cho những người mà sự hy sinh được dâng lên – những môn đồ có mặt trong phòng cao và những người sau này sẽ tin tưởng vào lời làm chứng của họ”. F. Bruce, The Gospel of John (Grand Rapids: Eerdmans, 1983), tr. 328.

Trọng tâm của lời cầu nguyện này là sự quan tâm của Đức Chúa Giê-su về sự hiệp nhất giữa các môn đồ của Ngài và những người sau này tin vào Ngài. Đây là chủ đề chính trong lời cầu nguyện của Ngài, “Con vì họ mà cầu nguyện; chẳng phải vì thế gian mà cầu nguyện, nhưng vì kẻ Cha đã giao cho Con, bởi chưng họ thuộc về Cha. Phàm mọi điều thuộc về Con tức là thuộc về Cha, mọi điều thuộc về Cha tức là thuộc về Con, và Con nhơn họ được tôn vinh” (Giăng 17:9, 10).

Không có một cuộc thảo luận nào có ý nghĩa về sự đoàn kết của hội thánh, về sự hiệp một của chúng ta trong Đấng Christ, có thể được hoàn thành mà không chú ý cẩn thận đến lời cầu nguyện này. Đức Chúa Giê-su đã cầu nguyện điều gì, Ngài cầu nguyện cho ai, và lời cầu nguyện của Ngài có ý nghĩa gì đối với chúng ta ngày nay?


HÃY RAO TRUYỀN - TELL THE WORLDTrường Sa-bát

Báp-têm - 5/2017

Adventist Giving

Adventist Mission Podcast Icon rss

 

Who's Online?

Members currently online: 0

Guests currently online: 98

Sabbath Time

Sunset

Place: Southern California

Start: 06:04 PM 10/19/2018

End: 06:03 PM 10/20/2018