Truyền Giảng 5/09 | Creator: Hien Tran | Size (MBs): 2.37 | Download | Views: 0

Dscf5759_big_thumb

Mục sư Vinh đang thử hệ thống âm thanh qua làn sóng dành cho Việt ngữ trước khi chương trình bắt đầu