Back to Podcast View All

Bảy Lời Trăn Trối Của Chúa Giê-su

MS Nguyễn Khắc Vinh on 2008-10-27 - Sermon / Bài Giảng

Download

Chua Gie-su bi dong dinh noi doi Go-go-tha, Chua da de lai nhung loi tran troi truoc khi ra di.... Lua-ca 23:34

Other files in this entry