Hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản

Trường Sa-bát

Báp-têm - 5/2017

Adventist Giving

Adventist Mission Podcast Icon rss

Who's Online?

Members currently online: 0

Guests currently online: 58

Sabbath Time

Sunset

Place: Southern California

Start: 07:19 PM 04/16/2021

End: 07:20 PM 04/17/2021