Back to Podcast View All

Sinh Ra Để Chết

MS Nguyễn Khắc Vinh on 2008-10-27 - Sermon / Bài Giảng

Download

Chúa Giê-su sinh ra để chết thế cho tội lỗi của nhân loại.

Other files in this entry