Sabbath 2/7/09 sermon

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: Nhớ Ngày Tiệc Thánh    

Lễ Tiệc Thánh 2/7/09