Sabbath 7/19/08 sermon

Bài giảng của Đàm Truyền Y Khôi:
Có Phải Tất Cả Cơ Đốc Nhân Đều Được Cứu?