Sabbath 7/24/10

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: Bài Cầu Nguyện Của Đa-ni-ên