Sabbath 7/9/11

Bài chia xẻ của Trưởng lão Văn Phú Hòa: Sự Lựa Chọn 

Translation by Minh Lê