Sabbath 11/9/13

Bài giảng cua Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: "Một Thế Giới Mờ Tối"

<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/I9rsbaPJ7BE?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Lễ Tiệc Thánh

Bài giảng trong phiên nhóm thanh niên của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: "Out Of Darkness"