Sabbath 3/2/13

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: "Hãy Có Đồng Tư Tưởng Với Đấng Christ"  

Lời chứng của Nguyễn Thị Hồng Ly  

Nhạc: "Tình Ca Vô tận", bà Nguyễn Ngọc Hiển hát 

Bài giảng trong phiên nhóm thanh niên của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: "Same Mind As Jesus"