Sabbath 5/12/12

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh nhân dip lễ Mẹ 2012: Nhớ Ơn Mẹ 

English translation by John Huỳnh