Sabbath 7/19/14
Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: "Làm Gì Với Cuộc Sống Chúa Ban?"