Sabbath 8/17/13

Bài chia xẻ của Mục sư Trương Công Hoằng: "Chúa Mở Lối"   

 

Nhạc: "Anh Định Kỹ Chưa?", Trương Công Khả trình bày

<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/f2Fn77W9mC8?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Bài giảng trong phiên nhóm thanh niên của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: "Hope In Christ"