Sinh Hoạt:

Chích ngừa cúm tại phòng thông công do các thanh niên đảm trách: