Cô Lưu Ngọc Thanh

       Giám đốc Trường Việt Ngữ

      Điện thoại: 626-476-6233

      E-mail: tammytnt7@yahoo.com

Cô Trang Lệ Thủy

      Giáo viên lớp Hai  

      Điện thoại: 818-288-1682

      E-mail: sumer1996@aol.com

 

Thầy Nguyễn Khắc Vinh

      Giáo viên lớp Một                        

      Điện thoại: 626-422-6841

                       E-mail: vk.nguyen@sbcglobal.net

   

 

Trường Việt Ngữ Cơ Đốc, Lễ Mãn Khóa 2012

Đôi nét về trường