CON CÁI CỦA LỜI HỨA (Bài Học 10, 2 Tháng 12 – 8 Tháng 12, 2017)

CÂU GỐC: “Như vậy, Ngài muốn thương xót ai thì thương xót, và muốn làm cứng lòng ai thì làm” (Rô-ma 9:18).

ĐỌC KINH THÁNH TUẦN NÀY: Rô-ma 9.

Kinh Thánh nói, “Ta [Đức Chúa Trời] yêu Gia-cốp và ghét Ê-sau” (Rô-ma 9:13). “Đức Chúa Trời phán cùng Môi-se rằng: Ta sẽ làm ơn cho kẻ ta làm ơn, ta sẽ thương xót kẻ ta thương xót” (Rô-ma 9:15).

Chúng ta có thể hiểu những lời của sứ đồ Phao-lô trong Rô-ma 9:13, 15 và 18 thế nào? Còn về sự tự do lựa chọn của con người thì sao? Chúng ta không có sự tự do để lựa chọn hay từ chối Đức Chúa Trời hay sao? Hoặc, những câu này có dạy rằng một số người được chọn để được cứu và những người khác bị hư mất, mặc dù họ có những lựa chọn riêng của mình?

Sứ đồ Phao-lô đang lý luận về tư tưởng rằng Đức Chúa Trời có quyền chọn người nào Ngài muốn để trở thành những người “được chọn” của Ngài. Suy cho cùng, Đức Chúa Trời là Đấng chịu trách nhiệm về việc truyền bá Phúc âm về sự cứu rỗi cho toàn thế giới. Vì vậy, Ngài có thể chọn bất cứ ai Ngài muốn để làm công việc này. Hơn nữa, Ngài không cắt bỏ ai khỏi sự được cứu. Và cũng vậy, Đức Chúa Trời có thể lựa chọn ai Ngài muốn để phục vụ Ngài. Hành động này về phần của Đức Chúa Trời không chống lại quyền tự do lựa chọn được ban cho mỗi người. Quan trọng hơn, sự lựa chọn của Đức Chúa Trời không đi ngược lại lẽ thật vĩ đại về sự ước muốn của Ngài là mọi người chấp nhận món quà của Ngài để được cứu.

Chúng ta được an toàn miễn là chúng ta nhớ rằng Rô-ma 9 không thảo luận về những người được liệt kê trong chương đó có được cứu hay không. Thay vào đó, chương đó nói về sự kiện là Đức Chúa Trời đã chọn những người nào đó để làm một công việc đặc biệt cho Ngài.


HÃY RAO TRUYỀN - TELL THE WORLD


Bài Học Giáo Lý Lớp Tráng Niên

Hãy Đứng Dậy Và Đi - Đại Hội Cơ Đốc Phục Lâm - 2017

Báp-têm - 5/2017

Adventist Giving

Adventist Mission Podcast Icon rss

The Bible Says

553769b9a72fc9adc855dcc0e63fc10c2464

Faithful Dogs?

My dog is faithful. He is always glad to see me. He wags his tail and follows me around when I’m ...

Who's Online?

Members currently online: 0

Guests currently online: 75

Sabbath Time

Sunset

Place: El Monte, CA

Start: 04:46 PM, 12/15/2017

End: 04:46 PM, 12/16/2017

Our Facebook

Google Translate