Tượng Trưng Đấng Christ
Trực tiếp Chương trình Thờ phượng tại Hội Thánh El Monte - Sa-bát 14 tháng 1, 2017

Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời (Bài Học 3, 14 Tháng 1 – 20 Tháng 1)

Kinh Thánh cho chúng ta biết Đức Chúa Cha là ai. Kinh Thánh cũng cho chúng ta biết Ngài là Đức Chúa Trời. Cả hai lẽ thật về Đức Chúa Cha là ai và Ngài là Đức Chúa Trời được nói đến cách chắc chắn trong Kinh Thánh. Chúng ta thấy những lẽ thật này bày tỏ rõ ràng cả trong Cựu Ước và Tân Ước. Những lẽ thật về Đức Chúa Cha là một số trongnhững lẽ thật quan trọng và căn bản nhất trong Lời Chúa (Kinh Thánh).

Kinh Thánh cũng tuyên bố rõ ràng Đức Chúa Giê-su là Đức Chúa Trời, và Ngài là ai. Sách Tân Ước đặc biệt tuyên bố Đức Chúa Giê-su là Đức Chúa Trời. Kinh Thánh tuyên bố lẽ thật này trong các sách Phúc Âm và các thánh thư.

Kinh Thánh cũng dạy rằng Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời. Nhưng lẽ thật này không được bày tỏ rõ ràng trong Kinh Thánh. Thay vào đó, Kinh Thánh nói đến lẽ thật này ở các câu khác nhau. Chúng ta cần phải so sánh các câu với nhau để nghiên cứu cẩn thận những gì Đức Chúa Trời đã bày tỏ trong Lời của Ngài về Đức Thánh Linh. Khi làm vậy, chúng ta không nên nói điều gì là đúng khi Kinh Thánh không nói là đúng. Và chúng ta không nên bỏ qua những gì Kinh Thánh tuyên bố là lẽ thật.

Sự nghiên cứu về Đức Thánh Linh là ai đòi hỏi một tấm lòng dễ dạy và nhu mì. Chúng ta không nên dùng những ý tưởng của riêng mình làm tiêu chuẩn để hiểu về Đức Thánh Linh. Thay vào đó, chúng ta nên chấp nhận lẽ thật là những gì Kinh Thánh dạy. Một số những giáo lý này có thể khó hiểu, nhưng chúng ta phải chấp nhận những lẽ thật này trên ý kiến riêng của mình.

Cầu Nguyện Đầu Năm
Trực tiếp chương trình thờ phượng Sa-bát đầu năm 2017 tại HT El Monte

 

Bài giảng (Audio)

Tượng Trưng Đấng Christ - Ms Nguyễn Khắc Vinh
Cầu Nguyện Đầu Năm - Ms Nguyễn Khắc Vinh
Chiếc Thang Huyền Bí - Ms Nguyễn Khắc Vinh

Nhạc tôn vinh (Audio)

Chiên Lạc Trở Về - Cô Lâm Kim Tuyết
Cảm Tạ Chúa Suốt Một Năm Qua - Ông Lâm Phước Thiện


Video Hành Trình Đến Bethlehem - Chương trình thờ phượng Giáng Sinh 2016Video chương trình Giáng Sinh - Niềm Hy Vọng Duy Nhất
Hành Trình Đến Bết-lê-hem


Hd5 3959 big thumb  Hd5 3980 big thumb

Niềm Hy Vọng Duy Nhất

  


Ân Điển Cho Loài Người

D4s 3640 big thumb  D4s 3769 big thumbThanksgiving


  

Trại Hè Bồi Linh 2016 - Noi Dấu Chân Ngài

 Bài Học Giáo Lý Lớp Tráng Niên

Niềm Hy Vọng Duy Nhất - Giáng Sinh 2016

Ân Điển Cho Loài Người - Giáng Sinh 2016 - Hội Thánh Garden Grove

Adventist Giving

Adventist Mission Podcast Icon rss

The Bible Says

553769b9a72fc9adc855dcc0e63fc10c2464

Faithful Dogs?

My dog is faithful. He is always glad to see me. He wags his tail and follows me around when I’m ...

Who's Online?

Members currently online: 0

Guests currently online: 99

Sabbath Time

Sunset

Place: El Monte, CA

Start: 05:14 PM, 01/21/2017

End: 05:15 PM, 01/22/2017

Our Facebook

Google Translate