Video bài học Trường Sa-bát

Hãy Subscribe (Theo dõi) kênh Youtube "Tiếng Nói Hy Vọng" để nhận video mới nhất...


GIÁO HỘI NGHỊ TẠI THÀNH GIÊ-RU-SA-LEM (Bài Học 8, 18 Tháng 8 – 24 Tháng 8, 2018)

CÂU GỐC: “Trái lại, chúng ta tin rằng nhờ ơn Đức Chúa Jêsus, chúng ta được cứu cũng như người ngoại vậy” (Công vụ 15:11).

KINH THÁNH NGHIÊN CỨU: Công vụ 15; Ga-la-ti 2:11-13; Xuất Ê-díp-tô Ký 12:43-49; Rô-ma 3:30; Lê-vi Ký 18:30; Khải huyền 2:14, 20.

Sau hơn hai năm, Phao-lô và Ba-na-ba trở lại An-ti-ốt Sy-ri. Bởi vì cả hội thánh ở đó đã tham gia vào việc gửi họ đi làm các nhà truyền giáo, thì lẽ tự nhiên họ sẽ phải báo cáo cho hội thánh. Tuy nhiên, sự nhấn mạnh của bản báo cáo không phải là những gì họ đã hoàn thành mà là những gì Chúa đã làm qua họ.

Tất nhiên, mục tiêu của bản báo cáo là sự thành công của sứ mạng giữa các dân Ngoại, mặc dù nhiều người Do Thái cũng đã chấp nhận đức tin. Tuy nhiên, từ câu chuyện Cọt-nây, việc trở lại đạo của những người Ngoại không cắt bì đã trở thành một vấn đề (Công vụ 11:1-18), nhưng bây giờ số lượng lớn các thành viên gia nhập vào hội thánh đã trở nên phức tạp hơn. Rất nhiều tín đồ ở Giê-ru-sa-lem không vui. Đối với họ, người Ngoại cần phải chịu cắt bì trước, tức là trở thành người Do Thái trước khi trở thành một phần của dân Chúa và được thông công với họ.

Công vụ 15 là nói về vấn đề người Ngoại đang ở vào mức độ quan trọng và về việc hội thánh cùng làm việc để tìm ra giải pháp. Hội đồng Giê-rusa-lem là một bước ngoặt trong lịch sử của hội thánh các sứ đồ liên quan đến sứ mạng toàn thế giới.


HÃY RAO TRUYỀN - TELL THE WORLDTrại Hè 2018

Báp-têm - 5/2017

Trường Sa-bát

Adventist Giving

Adventist Mission Podcast Icon rss

 

Who's Online?

Members currently online: 0

Guests currently online: 83

Sabbath Time

Sunset

Place: Southern California

Start: 07:21 PM 08/24/2018

End: 07:20 PM 08/25/2018