Sa-bát Sáng Thế:

Quý hội thánh được mời tham gia vào ngày Sa-bát Sáng Thế - 27 tháng 10, 2018.

Chúng ta nhận ra quyền năng của Đức Chúa Trời như là Đấng Tạo Hóa và tìm thấy sự bảo đảm từ những hành động tạo dựng của Ngài.

Sa-bát Sáng thế là một ngày để kỷ niệm sự Sáng tạo của Đức Chúa Trời, diễn ra vào ngày Sa-bát thứ 4 của tháng Mười hằng năm.

Video bài học Trường Sa-bát

Hãy Subscribe (Theo dõi) kênh Youtube "Tiếng Nói Hy Vọng" để nhận video mới nhất...


BÍ QUYẾT CHO SỰ HIỆP MỘT (Bài Học 4, 20 Tháng 10 – 26 Tháng 10, 2018)

CÂU GỐC: “Khiến chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài, theo ý định mà Ngài đã tự lập thành trước trong lòng nhơn từ Ngài – để làm sự định trước đó trong khi kỳ mãn – hội hiệp muôn vật lại trong Đấng Christ, cả vật ở trên trời và vật ở dưới đất” (Ê-phê-sô 1:9, 10).

KINH THÁNH NGHIÊN CỨU: Ê-phê-sô 1:3-14; Ga-la-ti 4:7; Ê-phê-sô 2:11-22; 4:1–6, 11; Ma-thi-ơ 20:25-28; Ê-phê-sô 5:15-6:9.

Ê-phê-sô là một trung tâm thương mại lớn và có ảnh hưởng ở Tiểu Á. Hội thánh này gồm có người Do Thái, dân Ngoại, và dân chúng trong mọi tầng lớp xã hội. Có số thành viên đa dạng như vậy có thể dễ bị xung đột như thế giới mà họ sống; nghĩa là, nếu hội thánh không phải vì Đấng Christ và sự hiệp một mà họ có ở trong Ngài như là các bộ phận của thân thể Đấng Christ. Như vậy, mối quan tâm của Phao-lô về sự hiệp một giữa những người theo Đấng Christ là chủ đề chính của thư gửi cho người Ê-phê-sô.

Khái niệm hiệp một của Phao-lô có hai chiều: hiệp một trong hội thánh, nơi người Do Thái và người Ngoại được kết hợp với nhau trong thân thể Đấng Christ; và sự hiệp một trong vũ trụ, trong đó mọi sự trên trời và dưới đất đều thấy sự hiệp một tối cao của họ trong Đấng Christ.

Nguồn của sự hiệp một này là Đấng Christ. Phao-lô diễn tả “trong Đấng Christ” hay “với Đấng Christ” được dùng nhiều lần trong thư này để cho thấy những gì Chúa đã làm cho chúng ta và cho vũ trụ qua đời sống, sự chết và sự phục sinh của Đức Chúa Giê-su Christ. Mục đích tối cao của Đức Chúa Trời trong chương trình cứu rỗi là hiệp nhất mọi sự qua Đấng Christ. Sự hiệp nhất này sẽ chỉ được thể hiện hoàn toàn vào thời kỳ cuối cùng.


HÃY RAO TRUYỀN - TELL THE WORLDTrường Sa-bát

Báp-têm - 5/2017

Adventist Giving

Adventist Mission Podcast Icon rss

 

Who's Online?

Members currently online: 0

Guests currently online: 52

Sabbath Time

Sunset

Place: Southern California

Start: 05:56 PM 10/26/2018

End: 05:55 PM 10/27/2018