Video bài học Trường Sa-bát

Hãy Subscribe (Theo dõi) kênh Youtube "Tiếng Nói Hy Vọng" để nhận video mới nhất...

Ma-thi-ơ Đoạn 24 Và 25 (Bài Học 7, 12 Tháng 5 – 18 Tháng 5, 2018)

CÂU GỐC: “Vì nhiều christ giả và tiên tri giả sẽ dấy lên, làm những dấu lớn, phép lạ, nếu có thể được thì họ cũng đến dỗ dành chính những người được chọn” (Ma-thi-ơ 24:24).

ĐỌC KINH THÁNH TUẦN NÀY: Ma-thi-ơ 24:1–25; Khải huyền 13:11–17; Ma-thi-ơ 7:24–27; Lu-ca 21:20.

Trong Ma-thi-ơ đoạn 24 và 25, Đức Chúa Giê-su dạy chúng ta nhiều sự thật về thời kỳ cuối cùng. Ngài cũng cho biết chúng ta phải làm gì để sẵn sàng cho ngày Ngài sẽ tái lâm.

Những lời Chúa nói với các môn đệ Ngài trong thời kỳ họ sống cũng là những lời Chúa nói với chúng ta trong thời kỳ chúng ta đương sống đây. Nhưng hơn hết, những lời Chúa dạy là cho những người vẫn còn sống trên đất khi Ngài trở lại, và Ngài không nhất thiết vẽ một bức tranh tuyệt vời cho thời kỳ đó. Sẽ có chiến tranh và những lời đồn đãi về chiến tranh. Sẽ có bệnh tật, dịch lệ, những kẻ giả mạo xưng mình là đấng cứu thế, và dân Chúa sẽ bị tấn công. Những lời Chúa nói, nếu chúng ta nhìn lại lịch sử thì thấy các điều nầy đã xảy ra rồi.

Nhưng Đức Chúa Giê-su không chỉ báo trước những điều sẽ xảy đến mà trong Ma-thi-ơ đoạn 25, Ngài kể một câu chuyện tượng hình tả cái cảnh khi người ta gặp Đức Chúa Trời thì có những gì xảy ra. Phải, ai cũng gặp khó khăn và thử thách, nhưng Đức Chúa Giê-su sẽ luôn luôn ở cùng dân Ngài để họ có thể giữ vững đức tin đặng họ có thể sẵn sàng gặp Ngài khi Ngài tái lâm.

 

HÃY RAO TRUYỀN - TELL THE WORLD


Báp-têm - 5/2017

Trường Sa-bát

Adventist Giving

Adventist Mission Podcast Icon rss

The Bible Says

35d606e6460eb4a9d7901b32681d4178c29c

Heavenly Moisture

Everyone warned us. The Philippines is hot. It is humid. Living in the Philippines is a lot diffe...

Who's Online?

Members currently online: 0

Guests currently online: 9

Sabbath Time

Sunset

Place: Southern California

Start: 07:54 PM 06/01/2018

End: 07:55 PM 06/02/2018