ĐỨC CHÚA GIÊ-SU VÀ SÁCH KHẢI HUYỀN (Bài Học 3, 14 Tháng 4 – 20 Tháng 4, 2018)

CÂU GỐC: “Kẻ nào thắng, ta sẽ cho ngồi với ta trên ngôi ta, như chính ta đã thắng và ngồi với Cha ta trên ngôi Ngài.” (Khải huyền 3:21).

ĐỌC KINH THÁNH TUẦN NÀY: 1 Cô-rinh-tô 10:1–11; Khải huyền 12:1–17; Khải huyền 19:11–15; Ê-phê-sô 1:20.

Nếu đọc qua Kinh Thánh Tân Ước, chúng ta sẽ thấy một sự thật, ấy là Tân Ước và Cựu Ước có liên hệ với nhau. Các tác giả Tân Ước thường dẫn chứng bằng dùng lời của các sách tiên tri hay của các sách lịch sử. Chính Đức Chúa Giê-su cũng thường nhắc đến nhiều điều khác nhau của Cựu Ước đã xảy ra hoặc đã cần phải xảy ra (Đọc Mác 14:49).

Chúng ta cũng thấy sự tương quan nầy giữa Cựu Ước và sách cuối cùngcủa Tân Ước là sách Khải huyền. Thật vậy, khó hiểu được những điều ông Giăng ghi lại trong Khải huyền nếu người đọc không biết những điều mà Cựu Ước đã chép. Hơn mọi sách trong Khải huyền, sách Đa-ni-ên là quyển sách giúp chúng ta hiểu Khải huyền nhất. Đó là lý do vì sao chúng ta phải nghiên cứu hai sách song song với nhau.

Sách Khải huyền dùng nhiều câu Kinh Thánh đã ghi trong Tân Ước vì các câu nầy tỏ về Đức Chúa Giê-su. Toàn sách Khải huyền là những sự khải thị huyền nhiệm về Đức Chúa Giê-su. Các sự khải thị nầy cho chúng ta biết những gì Đức Chúa Giê-su đã làm cho dân Ngài và những gì Ngài sẽ làm cho chúng ta trong ngày cuối cùng. Bất cứ một sự học hỏi hay nghiên cứu nào về ngày cuối cùng phải đặt trọng tâm vào Đức Chúa Giê-su. Và sách Khải huyền đã làm điều ấy. Tuần nầy chúng ta sẽ nghiên cứu về Đức Chúa Giê-su đã được ghi lại trong sách Khải huyền.

 

HÃY RAO TRUYỀN - TELL THE WORLD


Báp-têm - 5/2017

Trường Sa-bát

Adventist Giving

Adventist Mission Podcast Icon rss

The Bible Says

553769b9a72fc9adc855dcc0e63fc10c2464

Faithful Dogs?

My dog is faithful. He is always glad to see me. He wags his tail and follows me around when I’m ...

Who's Online?

Members currently online: 0

Guests currently online: 48

Sabbath Time

Sunset

Place: Southern California

Start: 07:22 PM 04/20/2018

End: 07:23 PM 04/21/2018