Back to Podcast View All

Lúc Nào Xây Dựng Nhà Chúa

MS Nguyễn Khắc Vinh on 2008-10-27 - Sermon / Bài Giảng

Download

Lúc Nào Xây Dựng Nhà Chúa...được hướng dẫn trong Kinh Thánh Nê-hê-mi 2:1,17 Công vụ các Sứ đồ 2:47 Thi thiên 38:15

Other files in this entry