Hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản

Trường Sa-bát

Báp-têm - 5/2017

Adventist Giving

Adventist Mission Podcast Icon rss

Who's Online?

Members currently online: 0

Guests currently online: 25

Sabbath Time

Sunset

Place: Southern California

Start: 05:17 PM 02/03/2023

End: 05:18 PM 02/04/2023