Hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản

Trường Sa-bát

Báp-têm - 5/2017

Adventist Giving

Adventist Mission Podcast Icon rss

Who's Online?

Members currently online: 0

Guests currently online: 24

Sabbath Time

Sunset

Place: Southern California

Start: 07:59 PM 06/09/2023

End: 07:59 PM 06/10/2023