Bài Học Giáo Lý Lớp Tráng Niên

Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 -  Năm 2018

(Bài học dưới dạng PDF, click to download)

QUẢN GIA – Tận Hiến Từ Tấm Lòng (Bài Học Sa-bát Quý 1, 2018)

Mục Lục & Nhập Đề
1. QUYỀN LỰC CỦA TIỀN BẠC (30 Tháng 12 – 5 Tháng 1)
2. TÔI THẤY, TÔI MUỐN, TÔI CHIẾM (6 Tháng 1 – 12 Tháng 1)
3. ĐỨC CHÚA TRỜI HAY TIỀN BẠC (13 Tháng 1 – 19 Tháng 1)
4. THOÁT KHỎI NHỮNG SỰ XẤU XA CỦA ĐỜI NÀY (20 Tháng 1 – 26 Tháng 1)
5. NHỮNG NGƯỜI QUẢN GIA SAU Ê-ĐEN (27 Tháng 1 – 2 Tháng 2)
6. DẤU HIỆU CỦA MỘT NGƯỜI QUẢN GIA TỐT (3 Tháng 2 – 9 Tháng 2)
7. THÀNH THẬT VỚI ĐỨC CHÚA TRỜI (10 Tháng 2 – 16 Tháng 2)
8. QUYỀN LỰC CỦA SỰ DÂNG HIẾN (17 Tháng 2 – 23 Tháng 2)
9. NHỮNG CỦA LỄ BÀY TỎ LÒNG BIẾT ƠN (24 Tháng 2 – 2 Tháng 3)
10. VAI TRÒ CỦA NGƯỜI QUẢN GIA (3 Tháng 3 – 9 Tháng 3)
11. MẮC NỢ (10 Tháng 3 – 16 Tháng 3)
12. CÁC THÓI QUEN CỦA NGƯỜI QUẢN GIA (17 Tháng 3 – 23 Tháng 3)
13. NHỮNG KẾT QUẢ CỦA CHỨC QUẢN GIA (24 Tháng 3 – 30 Tháng 3)

Tác giả:
John H. H. Mathews

Dịch giả:
Bà Phạm Thanh Minh

Ban hiệu đính:
Mục sư Nguyễn Khắc Vinh
Kezia Tuyết Nguyễn
Nguyễn Đăng Hưng

Trình bày:
Nguyễn Đăng Hưng

Website Trường Sa-bát:
giaohoicodoc.org/truong-sabat

Mọi liên lạc, thư từ xin gởi về:
Mục sư Nguyễn Khắc Vinh
Tiếng Nói Hy Vọng
P.O. Box 5704, El Monte, CA 91734
Tel. (626) 422-6841
www.TiengNoiHyVong.org