Baptism 5/23/09

Phỏng vấn ứng viên Báp-têm trước Hội thánh: Cô Hà Tao và anh Phụng Nguyễn  

Hình ảnh của lễ Báp-têm tại Shrine Expo Center trong chương trình truyền giảng Revelation Speaks Peace. Cô Hà Tao, anh Phụng Nguyễn và Hưng Võ đã được làm phép Báp-têm bởi Mục sư Nguyễn Khắc Vinh qua lời giới thiệu với công chúng của Mục sư Shawn Boonstra. Khoảng 2000 người đã chứng khiến lễ Báp-têm này.

Cô Hà Tao

Anh Phụng Nguyễn

Anh Hưng Võ