Có Phải Đức Chúa Giê-su Là Hình Bóng Dân Do Thái?

Chính dân Do Thái đã không nhìn nhận Chúa Giê-su là Đấng Mê-si, nhưng hình bóng dân Do Thái được biểu hiện qua Đức Chúa Giê-su. Khi nghiên cứu sách Ma-thi-ơ, chúng ta thấy sự trùng hợp ngạc nhiên giữa lịch sử cổ đại Do Thái và Chúa Giê-su.
 

Sau đây là những sự trùng hợp đó:

      (1) Trong Cựu Ước, một người thanh niên tên là Giô-sép thấy chiêm bao và sang qua nước Ai Cập để gìn giữ gia đình (Sáng thế Ký 45:5). Trong Tân Ước, cũng một người tên là Giô-sép cũng có giấc mơ lập tức trốn qua nước Ai Cập để gìn giữ gia đình mình (Ma-thi-ơ 2:13).

      (2) Khi dân Do Thái chuẩn bị ra khỏi nước Ai Cập, Đức Giê-hô-va gọi, “Y-sơ-ra-ên là con ta” (Xuất Ê-díp-tô Ký 4:22). Khi Đức Chúa Giê-su ra khỏi nước Ai Cập, Đức Chúa Trời phán, “Ta đã gọi Con ta ra khỏi nước Ê-díp-tô” (Ma-thi-ơ 2:15).

      (3) Khi dân Do Thái thoát khỏi nước Ai Cập, họ băng qua Biển Đỏ. Sứ đồ Phao-lô nói rằng họ “chịu Môi-se làm phép báp-têm trong đám mây và dưới biển” (I Cô-rinh-tô 10:2). Đức Chúa Giê-su cũng chịu báp-têm để “làm cho trọn mọi việc công bình” và sau khi Đức Chúa Giê-su ra khỏi nước thì có tiếng kêu từ trời, “Nầy là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng” (Ma-thi-ơ 3:15-17).

      (4) Sau khi vượt qua Biển Đỏ, dân Do Thái ở trong đồng vắng 40 năm, được hướng dẫn bởi trụ lửa và thần linh của Đức Chúa Trời. Ngay sau Ngài làm báp-têm, “Đức Thánh Linh đưa Đức Chúa Giê-su đến nơi đồng vắng” trọn 40 ngày (Ma-thi-ơ 4:1, 2).

      (5) Cuối thời hạn 40 năm trong đồng vắng, Môi-se viết sách Phục truyền Luật lệ Ký. Cuối thời gian 40 ngày, Đức Chúa Giê-su kháng cự Sa-tan bằng cách đối chiếu ba câu Kinh Thánh trích từ sách Phục truyền Luật lệ Ký.

Như vậy, chúng ta thấy sách Ma-thi-ơ dẫn chứng những hiện tượng của dân Do Thái được liên quan đến hình thể Đức Chúa Giê-su.

Có vài câu Kinh Thánh khác trong Tân Ước diễn tả điều nầy. Trong Thi thiên 80:8, Đức Chúa Trời gọi dân Do Thái là “cây nho” mà Ngài đem ra từ nước Ai Cập. Sau đó, Chúa Giê-su tuyên bố, “Ta là gốc nho” (Giăng 15:1).

Và một thí dụ rõ ràng hơn nữa là Đức Chúa Trời gọi dân Do Thái là “dòng giống của Áp-ra-ham” (Ê-sai 41:8). Tuy nhiên, sứ đồ Phao-lô dẫn chứng dòng giống Áp-ra-ham không chỉ đến “nhiều người,” nhưng “chỉ về một người mà thôi, tức là Đấng Christ” (Ga-la-ti 3:16).

Như vậy, chúng ta khám phá trong Tân Ước là những câu xưa kia có hàm ý là dân Do Thái bây giờ là áp dụng cho Chúa Giê-su. Đấng Mê-si bây giờ là “dòng giống” đó. Cho nên, Đức Chúa Giê-su có thể nói là Do Thái. Nếu chúng ta muốn hiểu Do Thái cận đại chúng ta cần hiểu sự liên hệ nầy.

Mục sư Nguyễn Khắc Vinh

tnhv (Theo TNHV Số 129 - Tháng 3 / 2007)