Faces...

...seen at our church, guests and members. Page 1, the first 100.   Page 2.   Page 3 

Những khuôn mặt của các thành viên cũng như khách viếng đã ghi nhận được tại Hội Thánh El Monte.