Faces...

...seen at our church, guests and members. Page 3.   Page 1, the first 100.   Page 2.

Những khuôn mặt của các thành viên cũng như khách viếng đã ghi nhận được tại Hội Thánh El Monte.