Mười Ngày Hiệp Nhất Cầu Nguyện 2013 

<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/znOR1uEpwro?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Lý do mà môn đồ đầu tiên nhận được Đức Thánh Linh trong ngày Lễ Ngũ Tuần là họ hiệp nhất cầu nguyện. Chúng ta cũng có thể tham gia hiệp nhất cầu nguyện cho Thánh Linh đổ xuống trên chúng ta, gia đính, và hội thánh.


NGÀY 10 (DAY 10)

Sốt Sắng Làm Chứng / Truyền Giáo Cho Cả Thế Giới

(Passionate Witness / Mission to the World)

<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/C7IvDJYuOKw?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

Khi Thần Linh đổ xuống trên các môn đồ thì họ sốt sắng đi làm chứng tại xứ Giu-đê, xứ Ga-li-lê và xứ Sa-ma-ri. Các hội thánh chúng ta cũng thế, Chúa kêu gọi hãy sốt sắng làm chứng trong gia đình, trong thân hữu, trong hội thánh và cùng trái đất.

 

Đề Nghị Khởi Đầu (Suggested Plan)

1. Hãy nhắc lại phương pháp Hiệp Nhất Cầu Nguyện trong cuốn sách United Prayer (Remind people of general guidelines for united prayer as explained in United Prayer Guidelines,  HYPERLINK "http://www.revivalandreformation.org" www.revivalandreformation.org).

2. Giới thiệu đề tài Sốt Sắng Làm Chứng và công việc truyền giáo cho tất cả mọi người trên thế giới (Introduce the day’s prayer topic of passionate witness and mission to the world).

 

Thời Giờ Hiệp Nhất Cầu Nguyện (United Prayer Time)

I. Ca Tụng Danh Chúa (Praise) – 10 phút (10 minutes)

1. Tạ ơn Chúa vì Ngài hy sinh để cứu tất cả mọi người trên thế giới (Praise God for being passionate about the salvation of every person on this earth).

2. Dùng những câu Kinh Thánh ca tụng danh Chúa: Ma-thi-ơ 28:18-20; Ma-thi-ơ 5:14-16; Xa-cha-ri 4:6 (Use the scriptures to guide our praises: Matthew 28:18-20; Matthew 5:14-16; Zechariah 4:6).

3. Cảm tạ ơn Chúa truyền Phúc Âm ra khắp thế giới và ban phước cho Giáo Hội Cơ Đốc Phục Lâm phát triển (Thank God for the spead of the Gospel around the world and for causing the Seventh-day Adventist church to grow).

II. Xưng Tội (Confession) – 10 phút (10 minutes)

1. Yêu cầu mọi người dành 5 phút cầu nguyện thầm xưng tội cùng Chúa vì đôi khi chúng ta không đối đãi nồng hậu với những người chưa biết đến Chúa (Have people spend 5 minutes privately confessing and forwaking their hardness of heart towards the lost).

2. Cầu nguyện chung 5 phút để xưng tội lên cùng Ngài vì có những lúc chúng ta thiếu tình thương đối với những người ngoại và sợ hãi khi làm chứng lời Chúa cho họ (Confess out lack of love for the lost and fear of witnessing).

III. Cầu Khẩn (Supplication) – 25 phút (25 minutes)

1. Cầu nguyện Chúa ban cho mỗi tín hữu Cơ Đốc Phục Lâm có tấm lòng sốt sắng để chia sẻ tình yêu thương của Chúa và làm chứng về đức tin của họ (Pray for God to give every Seventh-day Adventist a passion for sharing God’s love and witnessing to their faith).

2. Cầu nguyện Đức Thánh Linh tuôn đổ vào đời sống chúng ta để có sự phục hưng và cho chúng ta có trách nhiệm làm chứng cho người khác.

3. Cầu thay từng tên một những người chưa biết đến Chúa trong gia đình, thân hữu, và hội thánh mà đưa họ đến Chúa trong 2012.

4. Cầu nguyện cho các hội thánh Việt Nam và những chương trình truyền giáo (Pray for the Vietnamese churches and groups and evangelistic projects):

Hội Thánh Orlando: Mục sư Phạm Xuân Nghĩa cùng Ban Trị Sự

Chương trình phát thanh và truyền hình An Bình Hạnh Phúc

Các điểm nhóm ở Miền Tây: Mỹ Tho – Ông Long; Gò Công – Cô Xuân Ty; Mỹ Tịnh An – Ông Ba Thoài; Cao Lãnh – Ông Phạm Phước; Tân Hiệp – Ông Nam Tiều; Sa Đéc – Bà Nguyễn Hồng Lạc; Vị Thanh – Ông Phát; Cà Mau – Bà Oanh.

IV. Tạ Ơn (Praise) – 5 phút (5 minutes)

1. Cảm tạ ơn Chúa cho chúng ta có tấm lòng khao khát chia sẻ về Ngài (Thank God for giving us a desire to share Him and making us passionate witnesses).

 

Đề Nghị Những Bản Nhạc (Suggested Songs to Use):

TC#120 Hãy Chuyền Tôi Kinh Thánh, TC#122 Lời Sự Sống, TC#126 Con Nghe Tiếng Chúa

I love you Lord, Open Our Eyes Lord, We Want to See Jesus, God so Loved the World


NGÀY 9 (DAY 9)

Vui Mừng Tạ Ơn / Chữa Lành Cho Người Bệnh

(Joyful Thanksgiving / Healing for the Sick)

<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/Tz02jdaHaBk?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

Khi Đức Thánh Linh giáng xuống trong ngày Lễ Ngũ Tuần họ vui mừng để thông công với các môn đồ và đi giúp đỡ người khác. Lòng chúng ta vui mừng và biết tạ ơn là dấu hiệu chứng minh Chúa ngự trong lòng. Không có điều gì cướp đi sự vui mừng trong môn đồ khi họ sống gần với Chúa.

 

Đề Nghị Khởi Đầu (Suggested Plan)

1. Hãy nhắc lại phương pháp Hiệp Nhất Cầu Nguyện trong cuốn sách United Prayer (Remind people of general guidelines for united prayer as explained in United Prayer Guidelines, www.revivalandreformation.org).

2. Giới thiệu đề tài Vui Mừng Tạ Ơn và cầu nguyện cho người bệnh (Introduce prayer topic of jofull thanksgiving and prayer for the sick).

 

Thời Giờ Hiệp Nhất Cầu Nguyện (United Prayer Time)

I. Ca Tụng Danh Chúa (Praise) – 10 phút (10 minutes)

1. Tạ ơn Chúa đã ban cho chúng ta tấm lòng vui mừng và biết tạ ơn trong mọi hoàn cảnh (Praise God for blessing us with a joyful heart and show us to be thanksful in every suituation).

2. Dùng những câu Kinh Thánh ca tụng danh Chúa: Thi thiên100:4; Thi thiên 7:17; Thi thiên 42:5; Giê-rê-mi 17:14; 2 Sử ký 7:6; Thi thiên 22:3; Ê-sai 61:1-4 (Use the scriptures to guide our praises: Psalm 100:4; Psalm 7:17; Psalm 42:5; Jeremiah 17:14; 2 Chronicles 7:6; Psalm 22:3; Isaiah 61:1-4).

II. Xưng Tội (Confession) – 10 phút (10 minutes)

1. Yêu cầu mỗi người dành 5 phút cầu nguyện thầm xưng tội cùng Chúa vì có những lúc nóng giận mà đánh mất sự vui mừng trong lòng và cũng xưng tội khi chúng ta quên tạ ơn những gì Chúa đã ban phước (Give people approximately 5 minutes to search their own hearts and silently confess our lack of praise and thankfulness).

2. Cầu nguyện chung 5 phút để xưng tội lên cùng Ngài về tấm lòng vô ơn đã làm Ngài buồn (Allow about 5 minutes for corporate confession of our lack of praise and thanksgiving has hurt our relationship with Him).

III. Cầu Khẩn (Supplication) – 25 phút (25 minutes)

1. Cầu nguyện Chúa ban cho mỗi tín hữu trong hội thánh lúc nào cũng vui vẻ và cám ơn Ngài ban phước cho những chương trình trong hội thánh (Pray for God to give every church member a joyful heart and thanksgiving).

2. Cầu nguyện cho anh em chúng ta đang bệnh hoạn được phục hồi mau chóng (Pray for church members who are ill in any way).

3. Cầu nguyện cho các hội thánh Việt Nam và những chương trình truyền giáo (Pray for the Vietnamese churches and groups and evangelistic projects):

Điểm nhóm Denver do Bà Vương Thị Vĩnh đảm trách

                        Hội Thánh Greensboro ở North Carolina: ông Hà Phương cùng Ban Trị Sự

                        Tổ chức các nhóm nhỏ ở trong các hội thánh

                        Những hội thánh ở Miền Tây: Mục sư Dương Quang Thoại ở Hội Thánh Cần Thơ,

Mục sư Trường Công Hoằng ở Hội Thánh Vàm Nhon

IV. Tạ Ơn (Praise) – 5 phút (5 minutes)

1. Cảm tạ ơn Chúa cho chúng ta có tấm lòng tạ ơn và ca tụng danh Ngài (Thank God for what he is doing and how He is teaching us to praise Him).

2. Cảm tạ ơn Chúa đáp lời cầu xin của chúng ta (Thank God for the many answers to prayer He is giving).

 

Đề Nghị Những Bản Nhạc (Suggested Songs to Use):

TC#194 Gần Cùng Chúa Hơn, TC#165 An Ninh Thay, TC#265 Xin Vô Tâm Hồn, TC#175 Êm Dịu Thay Giờ Cầu Nguyện

I love you Lord, Holy Holy Holy, Open Our Eyes Lord, Father I Adore You, Into My Heart

Click to download day 9 page

 

NGÀY 8 (DAY 8)

Hiến Cả Cuộc Đời / Trưởng Thành Trong Chúa

(Obedient Surrender / Maturity in Christ)

 <iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/MzkmpdGjVzw?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Chúa Giê-su đến trần gian để làm theo ý muốn của Đức Chúa Cha là chấp nhận sự chết để cứu nhân loại. Một điều kiện để nhận Thánh Linh trong 10 ngày cầu nguyện là hiến cả cuộc đời. Trong đời sống của chúng ta cũng vậy; hãy hiến dâng đời mình cho Chúa để nhận ơn phước.

 

Đề Nghị Khởi Đầu (Suggested Plan)

1. Hãy nhắc lại phương pháp Hiệp Nhất Cầu Nguyện trong cuốn sách United Prayer (Remind people of general guidelines for united prayer as explained in United Prayer Guidelines, www.revivalandreformation.org).

2. Giới thiệu đề tài Hiến Cả Cuộc Đời và trưởng thành trong Chúa (Introduce prayer topic of obedient surrender and maturity in Christ).

 

Thời Giờ Hiệp Nhất Cầu Nguyện (United Prayer Time)

I. Ca Tụng Danh Chúa (Praise) – 10 phút (10 minutes)

1. Tạ ơn Chúa giúp đỡ chúng ta hiến tất cả và vâng lời Ngài để trưởng thành trong Chúa (Praise God for helping us to surrender all to Him and obey Him fully so that we can be mature in Him).

2. Dùng những câu Kinh Thánh ca tụng danh Chúa: Gia-cơ 4:6-8; Ma-thi-ơ 16:24; Thi thiên 40:8 (Use the scriptures to guide our praises: James 4:6-8; Matthew 16: 24; Psalm 40:8).

II. Xưng Tội (Confession) – 10 phút (10 minutes)

1. Yêu cầu mỗi người dành 5 phút cầu nguyện thầm xin Chúa cho chúng ta biết bất cứ điều gì cần phải hiến cho Ngài (Give people approximately 5 minutes to search their own hearts and silently ask God to reveal anything they need to surrender to Him).

2. Cầu nguyện chung 5 phút để xưng tội lên cùng Ngài về tội lỗi chung (Allow about 5 minutes for corporate confession of our collective sins).

III. Cầu Khẩn (Supplication) – 25 phút (25 minutes)

1. Cầu nguyện Chúa ban cho mỗi tín hữu trong hội thánh thật lòng hiến dâng đời mình cho Ngài (Pray for God to give every church member a fully surrendered heart).

2. Cầu nguyện cho chúng ta vâng lời Kinh Thánh và đặt lời Chúa là qui tắc trong cuộc sống (Pray for total obedience to God’s Word to become the norm in each member’s life).

3. Cầu nguyện Chúa ban cho các tín hữu trưởng thành trong đức tin (Pray for church members to be mature in their faith).

4. Chấp nhận lời Chúa hứa là đổ tuôn ra Thánh Linh cho chúng ta (Claim the outpouring of the Holy Spirit promised in God’s word).

5. Cầu nguyện cho các hội thánh Việt Nam và những chương trình truyền giáo (Pray for the Vietnamese churches and groups and evangelistic projects):

Hội Thánh Houston: Mục sư Nguyễn Thế Phong cùng Ban Trị Sự

                        Chương trình truyền hình ở Houston, Texas do Hội Thánh Houston

                        Ban Quản Trị của Địa Hạt Việt Nam

                        Bộ thư báo, bộ in ấn, bộ trường Sa-bát và chứng đạo, bộ thanh niên, v.v Địa Hạt Việt Nam

                        Hội Thánh Phú Nhuận: Mục sư Trần Công Tấn cùng Ban Trị Sự

Hội Thánh Phước Bình: Mục sư Trần Thanh Truyện cùng Ban Trị Sự

Hội Thánh Chợ Lớn: Cô My My cùng Ban Trị Sự

IV. Tạ Ơn (Praise) – 5 phút (5 minutes)

1. Cảm tạ ơn Chúa cho chúng ta hiến cả cuộc đời và trưởng thành trong Đấng Christ (Thank God for giving us a obedient surrender and maturity in Christ).

 

Đề Nghị Những Bản Nhạc (Suggested Songs to Use):

TC#158 Hiến Cả Thảy Cho Ngài, TC#129 Chúa Đang Kêu Gọi, TC#265 Xin Vô Tâm Hồn, TC#175 Êm Dịu Thay Giờ Cầu Nguyện

Come Holy Spirit, I Need You, He’s Able, In His Time, Let Your Heart Be Broken (SDA Hymnal#575).

Click to download day 8 page

 

NGÀY 7 (DAY 7)

Hạ Mình Tột Độ / Ủng Hộ Tài Chánh Hội Thánh

(Sacrificial Humility / Financial Support of God’s Work)

<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/oXeK5rXDpPA?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Trước khi ngày Lễ Ngũ Tuần, các môn đồ tranh dành địa vị vì có tấm lòng kiêu ngạo. Chúa dạy họ phải hạ mình và phục vụ cho nhau thì mới làm được những công việc lớn. Môn đồ của Ngài học được bài học đó trong 10 ngày thì Thần Linh mới đổ xuống đi họ đi truyền giáo một cách đắc lực.

 

Đề Nghị Khởi Đầu (Suggested Plan)

1. Hãy nhắc lại phương pháp Hiệp Nhất Cầu Nguyện trong cuốn sách United Prayer (Remind people of general guidelines for united prayer as explained in United Prayer Guidelines, www.revivalandreformation.org).

2. Giới thiệu đề tài Hạ Mình Tột Độ và ủng hộ tài chánh cho công việc Chúa (Introduce prayer topic of sacrificial humility and financial support of God’s work).

 

Thời Giờ Hiệp Nhất Cầu Nguyện (United Prayer Time)

I. Ca Tụng Danh Chúa (Praise) – 10 phút (10 minutes)

1. Tạ ơn Chúa vì Ngài ban cho chúng ta tấm lòng dâng hiến tất cả cho Ngài (Praise God for giving us truly humble hearts that are willing to sacrifice anything for Jesus).

2. Ngợi khen Chúa cho chúng ta đủ tài chánh trong gia đình và trong hội thánh (Praise God having all the resources needed for His work).

3. Dùng những câu Kinh Thánh ca tụng danh Chúa: Phi-líp 2:3-9; 1 Phi-e-rơ 5: 5-6; Cô-lô-se 3:12; Thi thiên 25:9; Ê-sai 57:15 (Use the scriptures to guide our praises: Philippians 2:3-9; 1 Peter 5: 5-6; Colossians 3:12; Psalm 25:9; Isaiah 57:15).

II. Xưng Tội (Confession) – 10 phút (10 minutes)

1. Yêu cầu mỗi người dành 5-8 phút cầu nguyện thầm để Chúa bày tỏ cho chúng ta biết những điều gì cần phải gạt bỏ trong cuộc sống, như tư lợi (Give people 5-8 minutes to search their own hearts and silently ask God to reveal anything – especially in the area of pride or finances that stands between them and God).

2. Cầu nguyện chung 3-5 phút để xưng tội lên cùng Ngài về những điều gì chúng ta không khiêm nhường trong anh em và không hy sinh cho Chúa (Allow about 3 minutes for corporate confession of our collective sins that we have not humble among our brothers and sisters).

III. Cầu Khẩn (Supplication) – 25 phút (25 minutes)

1. Cầu nguyện Chúa ban cho mỗi tín hữu trong hội thánh có lòng khiêm tốn và sẵn sàng hy sinh cho nhau (Pray for God to give true humility of heart and a willingness to sacrifice for others to every church member).

2. Cầu nguyện cho các vị lãnh đạo không trở nên kiêu ngạo, nhưng hạ mình nghe Chúa chỉ dạy và phục vụ các anh em (Pray for our church leadership to not become proud of their positions, but to be truly humble so they can hear God’s voice and serve their brethren).

3. Cầu nguyện Chúa ban dư dật tài chánh để công việc Chúa phát triển (Pray for abundant finances for God’s work).

4. Cầu nguyện cho các hội thánh Việt Nam và những chương trình truyền giáo (Pray for the Vietnamese churches and groups and evangelistic projects):

Hội Thánh Loma Linda, Orange County, và San Diego: Mục sư Dương Quốc Tùng

                        Hội Thánh Long Thành: Ông Trần Ngọc Phục cùng Ban Trị  Sự

                        Điểm nhóm Củ Chi do Ông Nguyễn Anh Huy và điểm nhóm Quận 8 do Ông Trần Văn Vị

IV. Tạ Ơn (Praise) – 5 phút (5 minutes)

1. Cảm tạ ơn Chúa cho (Thank God for giving us a spirit of sacrificial humility and providing sufficient funding).

 

Đề Nghị Những Bản Nhạc (Suggested Songs to Use):

TC#158 Hiến Cả Thảy Cho Ngài, TC#256 Hướng Lên Jê-sus, TC#265 Xin Vô Tâm Hồn, TC#161 Jê-sus Thiết Hữu

Come Holy Spirit, I Need You, He’s Able, In His Time, Let Your Heart Be Broken (SDA Hymnal#575).

Click to download day 7 page


 

NGÀY 6 (DAY 6)

Kiểm Điểm Lòng Mình / Gia Đình và Tín Hữu Chưa Tin Chúa

(Self-Examination / Lost Family and Church Members)

<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/aJgCRm9zT-I?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

Khi các môn đồ kiểm điểm lòng mình thì Chúa bày tỏ cho họ biết những tội lỗi bị dấu kín. Những lỗi lầm chúng ta phạm mà nghĩ đó không đáng kể rồi che đậy nó, nhưng đối với Đức Chúa Trời là quan trọng. Hãy kiểm điểm lòng mình thì Chúa sẽ bày tỏ những tội ấy ra để chúng ta xưng tội nó, thì Chúa thành tín tha tội để được bình an thật sự.

 

Đề Nghị Khởi Đầu (Suggested Plan)

1. Hãy nhắc lại phương pháp Hiệp Nhất Cầu Nguyện trong cuốn sách United Prayer (Remind people of general guidelines for united prayer as explained in United Prayer Guidelines, www.revivalandreformation.org).

2. Giới thiệu đề tài Kiểm Điểm Lòng Mình và cầu nguyện cho những người trong gia đình mà chưa tin Chúa và những người đi nhà thờ mà chưa tiếp nhận Ngài (Introduce the day’s prayer topic of self-examination and prayer for lost family and church members).

 

Thời Giờ Hiệp Nhất Cầu Nguyện (United Prayer Time)

I. Ca Tụng Danh Chúa (Praise) – 10 phút (10 minutes)

1. Tạ ơn Chúa vì Ngài hiểu biết tấm lòng của chúng ta (Praise God for revealing the hidden things in our hearts to us).

2. Dùng những câu Kinh Thánh ca tụng danh Chúa: Thi thiên 139:23-24; Hê-bơ-rơ 12:12-15; Thi thiên 26:2-3; Ê-sai 49:25 (Use the scriptures to guide our praises: Psalm 139:23-24; Hebrews 12:12-15; Psalm 26:2-3; Isaiah 49:25).

II. Xưng Tội (Confession) – 10 phút (10 minutes)

1. Yêu cầu mọi người dành 7 phút cầu nguyện âm thầm mà kiểm điểm đời sống của mình và xem có những điều gì mà ngăn cách họ với Chúa (Give people 7 minutes to search their own hearts and silently ask God to reveal anything that stands between them and God).

2. Cầu nguyện chung 3 phút để xưng tội lên cùng Ngài về những lời nói và cử chỉ có thế khiến tín hữu bỏ hội thánh (Allow about 3 minutes for corporate confession of our collective sins that have driven people away from the church).

III. Cầu Khẩn (Supplication) – 25 phút (25 minutes)

1. Cầu nguyện Chúa ban cho mỗi tín hữu trong hội thánh dành thì giờ kiểm lòng mình và xin Chúa bày tỏ tội lỗi được giấu kín (Pray that each church members will take time to search their own hearts and allow God to show them hidden sin).

2. Dùng những câu Kinh Thánh để cầu xin Chúa cho những người trong gia đình và trong hội thánh mà chưa tin Chúa, Ê-sai 49:25, Ê-sai 55:13, Ê-xê-chi-ên11:19-20, Ô-Sê 2:28-29, Giê-rê-mi 24:7, Mác 10:27, và Ê-hê-sô 3:14-21.

3. Cầu nguyện cho các hội thánh Việt Nam và những chương trình truyền giáo (Pray for the Vietnamese churches and groups and evangelistic projects):

Hội Thánh Riverside: Ông Võ Sua cùng Ban Trị Sự

                        Điểm nhóm Garden Grove: Ông Lê Công Đức, Ông Văn Phú Hòa, ÔB Quách Anh Quang

                        Tổ chức Trường Việt Ngữ trong các hội thánh ở Hoa Kỳ

                        Điểm nhóm Đà Lạt: Ông Lê Văn Quý Thìn

Điểm nhóm tỉnh Lâm Đồng, hơn 30 điểm nhóm do Mục sư Hà Nhiếu và Mục sư Hà Jôn

Tỉnh Bình Phước 6 điểm nhóm ở Bình Long do Ông Điểu Bình, Ông Điểu Ghé, Ông Điểu Tơ, và Ông Điểu Cu; và 2 điểm nhóm ở Lộc Ninh do Ông Điểu Dôi và Ông Điểu Vôn

Điểm nhóm tỉnh Đồng Nai: Nhơn Trạch, Ông Nguyễn Văn Mẹo; Nha Trang, Ông Lê Văn Tân, và các điểm nhóm ở Khánh Sơn, Ông Bobo Chuẩn, Ông Tro Khiếu, Ông Bobo Nghĩa.

IV. Tạ Ơn (Praise) – 5 phút (5 minutes)

1. Cảm tạ ơn Chúa cứu những người trong gia đình và những tín hữu trong hội thánh đang lạc mất (Thank God for saving our lost family and church member).

Đề Nghị Những Bản Nhạc (Suggested Songs to Use):

TC#151 Nối Gót Jê-sus, TC#256 Hướng Lên Jê-sus, TC#265 Xin Vô Tâm Hồn, TC#158 Hiến Cả Thảy Cho Ngài, TC#165 An Ninh Thay

Come Holy Spirit, I Need You, He’s Able, In His Time, Let Your Heart Be Broken (SDA Hymnal#575).

Click to download day 6 page

 

NGÀY 5 (DAY 5)

Hiệp Một Trong Tình Thương / Thương Những Kẻ Hư Mất

(Loving Unity / Love for the Lost)

<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/ihQCEk9v2AY?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

Chúa đã thấy môn đồ ganh tỵ với nhau cho nên Ngài cầu nguyện cho họ hiệp một trước khi Ngài về trời. Hiệp một là một trong những điều kiện để nhận Đức Thánh Linh để truyền bá danh Ngài.

 

Đề Nghị Khởi Đầu (Suggested Plan)

1. Hãy nhắc lại phương pháp Hiệp Nhất Cầu Nguyện trong cuốn sách United Prayer (Remind people of general guidelines for united prayer as explained in United Prayer Guidelines, www.revivalandreformation.org).

2. Giới thiệu đề tài Hiệp Một Trong Tình Thương (Introduce the day’s prayer topic of loving unity among Christians and love for the lost).

 

Thời Giờ Hiệp Nhất Cầu Nguyện (United Prayer Time)

I. Ca Tụng Danh Chúa (Praise) – 10 phút (10 minutes)

1. Tạ ơn Chúa vì Ngài ban sự hiệp một trong chúng ta (Praise God for being the one who brings unity to us).

2. Dùng những câu Kinh Thánh ca tụng danh Chúa: Công vụ 2:1-2; Thi thiên 133:1; Giăng 15:12-13; Giăng 17:20-23 (Use the scriptures to guide our praises: Acts 2:1-2; Psalm 133:1; John 15:12-13; John 17:20-23).

3. Trong khi ca tụng, hãy khuyến khích mọi người chia sẻ những điều Chúa đáp lời cầu xin (Encourage people to share their answers to prayer as praises to God).

II. Xưng Tội (Confession) – 20 phút (20 minutes)

1. Yêu cầu mọi người dành 15 phút cầu nguyện âm thầm mà xưng tội của mình và những điều gì mà làm cho mình không có sự đoàn kết (Have people spend 15 minutes in silent prayer to confess their sins and ask God to show them areas of sin in their lives that may cause disunity).

2. Cầu nguyện chung 5 phút để xưng tội lên cùng Ngài về những lỗi lầm mà làm cho anh em trong hội thánh bất hòa (Allow about 5 minutes for corporate confession asking forgiveness for sins of a corporate nature that create disunity in our church)

III. Cầu Khẩn (Supplication) – 15 phút (15 minutes)

1. Cầu nguyện Chúa ban cho hội thánh có tấm lòng hiệp một trong tình thương (Pray for a spirit of loving unity to be manifested in our church).

2. Lời cầu nguyện của Đức Chúa Giê-su trong Giăng 17 nói đến Ngài ao ước chúng ta hiệp một; hãy đọc những cầu Kinh Thánh này (Jesus’ prayer in John 17 is a wonderful prayer to pray through together).

3. Chúng ta cần có tình thương cho những người chưa biết đến Chúa (Spend time praying together for greater love for the lost).

6. Cầu nguyện cho các hội thánh Việt Nam và những chương trình truyền giáo (Pray for the Vietnamese churches and groups and evangelistic projects):

Hội Thánh El Monte: Mục sư Nguyễn Khắc Vinh cùng Ban Trị Sự

                        Cơ quan Tiếng Nói Hy Vọng

                        Điểm nhóm ở Gia Lai – Ông Minh Nhai (4 điểm nhóm)

Điểm nhóm ở Phú Bổn, Kon Tum – Ông A Kak

Những điểm nhóm ở tỉnh Đắk Lắk – Mục sư Y Pim đảm trách hơn 26 điểm nhóm

IV. Tạ Ơn (Praise) – 5 phút (5 minutes)

1. Cảm tạ ơn Chúa thúc giục lòng chúng ta có sự hiệp một và có tình thương cho những kẻ hư mất (Thank God for granting us loving unity with each other and greater love for the lost).

 

Đề Nghị Những Bản Nhạc (Suggested Songs to Use):

TC#156 Gần Thập Tự, TC#161 Jê-sus Thiết Hữu, TC#158 Hiến Cả Thảy Cho Ngài, TC#165 An Ninh Thay, TC#170 Khi Chiêm Bái Cứu Chúa

Come Holy Spirit, I Need You, Let Me Walk with Thee (SDA Hymnal#574), Sanctuary, Oh How I Love Jesus (SDA Hymnal#248), I Love to Tell the Story (SDA Hymnal#457).

Click here to download day 5 page


NGÀY 4 (DAY 4)

Xưng Tội Tha Thiết

(Honest Confession)

<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/GhxQx2AmDmc?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Xưng tội là điều cần thiết để nhận Đức Thánh Linh. Chúng ta không chỉ xưng tội với Chúa mà cũng cần xưng tội với những người chúng ta xúc phạm. Chúa hứa khi chúng ta xưng tội thì Ngài thành tín tha tất cả tội lỗi của chúng ta.

 

Đề Nghị Khởi Đầu (Suggested Plan)

1. Hãy nhắc lại phương pháp Hiệp Nhất Cầu Nguyện trong cuốn sách United Prayer (Remind people of general guidelines for united prayer as explained in United Prayer Guidelines, www.revivalandreformation.org).

2. Giới thiệu đề tài Xưng Tội Tha Thiết (Introduce the day’s prayer topic of confession).

3. Khuyến khích mọi người xưng tội với Chúa âm thầm những điều gì làm xa cách họ với Chúa (Encourage people to confess silently about anything that stands between them and God).

 

Thời Giờ Hiệp Nhất Cầu Nguyện (United Prayer Time)

I. Ca Tụng Danh Chúa (Praise) – 10 phút (10 minutes)

1. Tạ ơn Chúa vì Ngài là Cứu Chúa và tha thứ mọi tội lỗi của chúng ta (Praise God for being our Savior and forgiving all our sins).

2. Dùng những câu Kinh Thánh ca tụng danh Chúa: 2 Sử ký 7:14; Ê-sai 59:1-2; Gia-cơ 5:16; 1 Giăng 1:9; Hê-bơ-rơ 4:15-16; Thi thiên 103:12 (Use the scriptures to guide our praises: 2 Chronicles 7:14; Isaiah 59:1-2; James 5:16; 1 John 1:9; Hebrews 4:15-16; Psalm 103:12).

II. Xưng Tội (Confession) – 20 phút (20 minutes)

1. Yêu cầu mọi người dành 15 phút cầu nguyện âm thầm mà xưng tội tha thiết với Chúa; cũng nhờ Chúa cho bày tỏ những tội lỗi trong đời sống (Have people spend 15 minutes in silent prayer to confess their sins and also ask God to show them areas of sin in their lives).

2. Cầu nguyện chung 5 phút để xưng tội của chúng ta lên cho Chúa và xưng tội cùng nhau (Spend 5 minutes of corporate prayer to confess our sins to God and confess to each others)

III. Cầu Khẩn (Supplication) – 15 phút (15 minutes)

1. Cầu nguyện Chúa ban cho hội thánh có tấm lòng xưng tội thật sự (Pray for a spirit of true confession to be manifested in our church).

2. Chấp nhận lời Chúa hứa là đổ tuôn ra Thánh Linh cho chúng ta (Claim the outpouring of the Holy Spirit promised in God’s word).

3. Nhu cầu trong điểm nhóm và hội thánh (Prayer requests in the group and the church)

4. Cầu nguyện cho các hội thánh Việt Nam và những chương trình truyền giáo (Pray for the Vietnamese churches and groups and evangelistic projects):

Hội Thánh San Jose: Mục sư Trần Ngọc De cùng Ban Trị Sự

                        Điểm nhóm ở Úc: Nguyễn Thị Bạch Liên và anh em đồng đức tin

                        Báo “Phụ Nữ và Đời Sống” ở Địa Hạt Việt Nam

                        Nước Việt Nam cấp giấp phép cho những điểm nhóm

Điểm nhóm (26) Quảng Ngãi: Mục sư Đinh Mi và Mục sư Đinh Mười đảm trách

Ông Võ Hiệp, truyền đạo tự nguyện đảm trách khu vực tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi

IV. Tạ Ơn (Praise) – 5 phút (5 minutes)

1. Cảm tạ ơn Chúa tha thứ cho tất cả tội lỗi của chúng ta khi chúng ta xưng tội tha thiết (Thank God for forgive us all of our sins when we honest confession).

 

Đề Nghị Những Bản Nhạc (Suggested Songs to Use):

TC#175 Êm Dịu Thay Giờ Cầu Nguyện, TC#129 Chúa Đang Kêu Gọi, TC#158 Hiến Cả Thảy Cho Ngài, TC#289 Quyền Trong Huyết

Have Thine Own Way, Lord (SDA Hymnal#567), I Surrender All (SDA Hymnal#309), Amazing Grace (SDA Hymnal#108), Power in the Blood (SDA Hymnal#294).

Click here to download day 4 page


 

NGÀY 3 (DAY 3)

Ăn Năn Thật Lòng

(Heartfelt Repentance)

<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/J95Egof2F3o?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Trong 10 ngày môn đồ của Chúa ăn năn thật lòng thì Đức Thánh Linh mới đổ xuống. Ăn năn và nhận Thánh Linh đi đôi với nhau. Cho nên trước khi cá nhân và hội thánh nhận Đức Thánh Linh thì hãy ăn năn thật lòng.


Đề Nghị Khởi Đầu (Suggested Plan)

1. Hôm nay đa số thời giờ chúng ta dùng là để cầu nguyện thầm và cầu nguyện riêng để ăn năn tội lỗi mình (Today will primarily be a time for silent, private prayer and repentance).

2. Rồi sau đó chúng ta cầu cho gia đình và hội thánh chúng ta ăn năn (Then we will pray for repentace of our families and our churches).

3. Chúng ta không nên cầu nguyện lớn tiếng về tội lỗi riêng tư của chúng ta hay là người khác; những tội lỗi đó nên cầu nguyện thầm với Chúa (We should not pray aloud about our secret sins or other people’s sins; this should be done in silent prayer).

 

Thời Giờ Hiệp Nhất Cầu Nguyện (United Prayer Time)

I. Ca Tụng Danh Chúa (Praise) – 10 phút (10 minutes)

1. Tạ ơn Chúa vì Ngài là nhân từ và hay thương xót, chậm giận và giàu ơn (Praise God for being the gracious and merciful, slow to anger and of great kindness).

2. Dùng những câu Kinh Thánh ca tụng danh Chúa: Công vụ 3:19; 2 Cô-rinh-tô 7:9, 10; Khải huyền 2:5; 2 Phi-e-ơ 3:9; Khải huyền 3:19; Giô-ên 2:12-14; Công vụ 5:31; Thi thiên 51:10, 11 (Use the scriptures to guide our praises: Acts 3:19; 2 Corinthians 7:9, 10; Revelation 2:5; 2 Peter 3:9; Revelation 3:19; Joel 2:12-14; Acts 5:31; Psalm 51:10, 11).

II. Xưng Tội (Confession) – 20 phút (20 minutes)

1. Yêu cầu mọi người dành 15 phút cầu nguyện thầm mà ăn năn thật lòng với Chúa để Ngài tha thứ tội lỗi mình và tội lỗi của hội thánh (Have people spend 15 minutes in silent prayer for repentance and ask God to forgive us and our church).

2. Cầu nguyện chung 5 phút để ăn năn tội lỗi của chúng ta, chẳng hạn giận hờn với nhau, không dành thời giời học lời Chúa, không dành thời giờ để nói về tình yêu Chúa cho người khác, v. v. (Spend 5 minutes of corporate repentance for upset with other people, lack of studying the Bible, not spend time to witness about God’s love, etc.)

III. Cầu Khẩn (Supplication) – 15 phút (15 minutes)

1. Cầu xin Chúa ban cho tấm lòng ăn năn thật sự và tin tưởng Chúa sẽ tha thứ; đặc biệt hãy dựa vào lới hứa trong Thánh Kinh (Pray for earnest repentance and believe that God will forgive us, especially claim God’s promises in the scripture).

2. Nhu cầu trong điểm nhóm và hội thánh (Prayer requests in the group and the church)

3. Cầu nguyện cho các hội thánh Việt Nam và những chương trình truyền giáo (Pray for the Vietnamese churches and groups and evangelistic projects):

Sacramento: Hiện nay điểm nhóm không còn, cầu xin Chúa tái lập lại điểm nhóm

                        Hội Thánh Milpitas: Ông Huỳnh Chí, Ông Nguyễn Trung Hậu và Ban Trị Sự

                        Báo “Tiếng Nói Hy Vọng”

                        Những điểm nhóm ở Quảng Nam:

Tam Kỳ - Ông Nguyễn Công Minh; Quảng Quế - Ông Lê Ngọc Anh;

Đại Hưng - Ông Trí, Ông Tranh, Ông Tấn; Túy Loan - Bà Nguyễn Hồng Hải.

IV. Tạ Ơn (Praise) – 5 phút (5 minutes)

1. Cảm tạ ơn Chúa tha thứ cho tất cả tội lỗi của chúng ta khi chúng ta ăn năn hết lòng (Thank God for forive us all of our sins when we repentance wholeheartedly).

 

Đề Nghị Những Bản Nhạc (Suggested Songs to Use):

TC#124 Con Xin Đến Ngay, TC#129 Chúa Đang Kêu Gọi, TC#158 Hiến Cả Thảy Cho Ngài, TC#289 Quyền Trong Huyết

Create in Me a Clean Heart, Praise God from Whom All Blessings Flow (SDA Hymnal#694), Amazing Grace (SDA Hymnal#108), Power in the Blood (SDA Hymnal#294).

Click here to download day 3 page


NGÀY 2 (DAY 2)

Đức Tin Sâu Sắc / Liên Hệ Mật Thiết Với Đấng Christ

(Deeper Faith / Abiding in Christ)

<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/4GbD-ucxToM?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Chúng ta không thể tự có đức tin nhưng chỉ có Chúa ban cho. Và đức tin cần được trao dồi khi gặp thử thách. Cầu xin Chúa ban cho đức tin mạnh mẽ hơn, đặc biệt là tin tưởng những lời hứa trong Thánh Kinh.

 

Đề Nghị Khởi Đầu (Suggested Plan)

1. Hãy nhắc lại phương pháp Hiệp Nhất Cầu Nguyện trong cuốn sách United Prayer (Remind people of general guidelines for united prayer as explained in United Prayer Guidelines, www.revivalandreformation.org).

2. Giới thiệu đề tài Đức Tin Sâu Sắc và gần gũi với Đấng Christ (Introduce the day’s prayer topic of deeper faith and adiding in Christ).

3. Thử dùng thánh nhạc trong lúc cầu nguyện (Try to use songs through out the prayer session).

 

Thời Giờ Hiệp Nhất Cầu Nguyện (United Prayer Time)

I. Ca Tụng Danh Chúa (Praise) – 10 phút (10 minutes)

1. Tạ ơn Chúa vì Ngài là Đấng cội rễ và cuối cùng của đức tin chúng ta (Praise God for being the author and finisher of our faith).

2. Dùng những câu Kinh Thánh ca tụng danh Chúa: Ma-thi-ơ 19:26; Hê-bơ-rơ 12:2; 1 Giăng 5:4; 1 Phi-e-ơ 1:6-7; Hê-bơ-rơ 11:6; 10:38; 4:16 (Use the scriptures to guide our praises: Matthew 19:26; Hebrews 12:2; 1 John 5:4; 1 Peter1:6-7; Hebrews 11:6; 10:38; 4:16).

3. Trong khi ca tụng, hãy khuyến khích mọi người chia sẻ những điều Chúa đáp lời cầu xin (Encourage people to share their answers to prayer as praises to God).

II. Xưng Tội (Confession) – 5 phút (5 minutes)

1. Xin mọi người cầu nguyện thầm 3 phút bày tỏ những tội lỗi trong cuộc sống và sự yếu đuối trong niềm tin (Have people spend 3 minutes in silent prayer asking God to reveal to them what areas in their life are demonstrating a lack of faith in God).

2. Cầu nguyện chung mà xưng tội cùng Chúa, như kiêu ngạo, ích kỷ, nóng giận, bất chấp, v. v. (Spend 2 minutes of corporate confession asking forgiveness for our sin lack of faith)

III. Cầu Khẩn (Supplication) – 30 phút (30 minutes)

1. Cầu xin Chúa ban cho đức tin mạnh mẽ hơn, đặc biệt là tin tưởng những lời hứa trong Thánh Kinh (Pray for greater faith, especially claim God’s promises in the scripture).

2. Chấp nhận lời Chúa hứa là đổ tuôn ra Thánh Linh cho chúng ta (Claim the outpouring of the Holy Spirit promised in God’s word).

3. Cầu xin Chúa ban phước cho tất cả mọi người có sự liên hệ mật thiết với Chúa (Pray for all God’s people to learn to abide in Christ):

4. Nhu cầu trong nhóm và hội thánh (Prayer requests in the group and the church)

5. Cầu nguyện cho các hội thánh Việt Nam và những chương trình truyền giáo (Pray for the Vietnamese churches and groups and evangelistic projects):

Hội Thánh Portland Believer: Ông Nguyễn Công Danh cùng Ban Trị Sự

                        Hội Thánh Oakland: Mục sư Thạch Long Hạnh cùng Ban Trị Sự

                        Báo “Phụng Sự” của Mục sư Dương Sáu điều hành

                        Điểm nhóm ở Đà Nẵng: Hòa An, Ông Đào Do; Đường Hoàng Diệu, Ông Kha;

Đường Chợ Mới, Ông Tiêu Đình Nhường.

IV. Tạ Ơn (Praise) – 5 phút (5 minutes)

1. Cảm tạ ơn Chúa ban phước cho chúng ta có đức tin mạnh mẽ hơn và dạy chúng ta sống gần gũi với Ngài (Thank God for granting us a deeper faith and teaching us to abide in Him).

 

Đề Nghị Những Bản Nhạc (Suggested Songs to Use):

TC#165 An Ninh Thay, TC#129 Chúa Đang Kêu Gọi, TC#144 Tin Cậy và Vâng Lời, TC#194 Gần Cùng Chúa Hơn.

Thy Word is a Lamp Unto My Feet, Tis so Sweet to Trust in Jesus (SDA Hymnal 524), It is Well with my Soul (SDA Hymnal 530), Sweet Hour of Prayer (SDA Hymnal 478).

Click here to download day 2 page

 

NGÀY 1 (DAY 1)

Cầu Thay Tha Thiết / Sự Tuôn Đổ Của Đức Thánh Linh

(Earnest Intercession / Outpouring of the Holy Spirit)

<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/C3aMOol3Q30?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Khi chúng ta cầu xin Chúa một cách tha thiết thì Ngài sẽ ban phước. Trong 10 ngày môn đồ hiệp một cầu nguyện tha thiết thì Thần Linh đổ xuống để họ đi làm chứng. Ngày xưa Đức Thánh Linh đổ xuống như cơn mưa đầu mùa, và ngày sau rốt Chúa cũng ban Thần Linh trong cơn mưa cuối mùa để hội thánh đi làm chứng.


 

Đề Nghị Khởi Đầu (Suggested Plan)

1. Giải thích phương pháp Hiệp Nhất Cầu Nguyện, xem cuốn sách United Prayer (Explain general guidelines for united prayer based on suggestions found in United Prayer Guidelines, www.revivalandreformation.org).

2. Giới thiệu những đề tài cầu nguyện về cơn mưa cuối mùa (Introduce the day’s prayer topic of earnest intercession and the latter rain).

3. Thử dùng thánh nhạc trong lúc cầu nguyện (Try to use songs through out the prayer session).

 

Thời Giờ Hiệp Nhất Cầu Nguyện (United Prayer Time)

I. Ca Tụng Danh Chúa (Praise) – 10 phút (10 minutes)

-   1. Tạ ơn Chúa trả lời cầu nguyện (Praise God for being a prayer answering God).

2. Dùng những câu Kinh Thánh ca tụng danh Chúa: 1 Giăng 5:14-15; Hê-bơ-rơ 7:25; Rô-ma 8:26, 27; Xa-cha-ri 12:10; Giô-ên 2:23, 28-29; Lu-ca 11:13 (Use the scriptures to guide our praises: 1 John 5:14-15; Hebrews 7:25; Romans 8:26, 27; Zachariah 12:10; Joel 2:23, 28-29; Luke 11:13; AA 55-56).

3. Ca ngợi rằng Đức Chúa Giê-su cầu thay cho chúng ta (Praise Jesus for interceding for us).

4. Tạ ơn Đức Thánh Linh làm cho lời cầu nguyện của chúng ta được chấp nhận bởi Đức Chúa Trời (Praise the Holy Spirit for making our prayers acceptable to God).

II. Xưng Tội (Confession) – 5 phút (5 minutes)

1. Xin mọi người cầu nguyện thầm 3 phút để xưng tội (Have people spend 3 minutes in silent prayer and confession).

2. Cầu nguyện chung xưng tội Chúa ta thứ tội lỗi như thiếu cầu nguyện, kiêu ngạo, ích kỷ, v. v. (Spend 2 minutes of corporate confession asking forgiveness for our corporate sins such as lack of prayer, pride, etc.)

III. Cầu Khẩn (Supplication) – 30 phút (30 minutes)

1. Cầu xin Chúa dạy chúng ta cầu nguyện để được có Đức Thánh Linh (Pray for God teach us how to pray for the Holy Spirit).

2. Cầu xin Chúa bài tỏ Ngài cho hội thánh trong 10 ngày cầu nguyện (Plead for God to reveal Himself to your church through this 10-days of prayer).

3. Cầu thay Đức Thánh Linh tuôn đổ ra cho những lời cầu xin sau đây (Claim the outpouring of the Holy Spirit promised in God’s Word, especially praying for the individuals/groups listed below):

Những nhu cầu trong nhóm cầu nguyện (Prayer requests in the group)

Hội Thánh Seattle: Cô Lai Phương Hạnh, Ông Huỳnh Kim Anh cùng Ban Trị Sự

                        Hội Thánh Portland: Mục sư Ngô Duy Cường cùng Ban Trị Sự

                        Báo “Muối Của Đất” do ban thanh niên ở Hội Thánh Phú Nhuận

                        Điểm nhóm Hà Nội: Ông Nguyễn Văn Hải, Anh Nguyễn Thương Nhớ,

Anh Nguyễn Văn Đức

                        Điểm nhóm Cam Lộ: Ông Trần Văn Hoạch

IV. Tạ Ơn (Praise) – 5 phút (5 minutes)

1. Cảm tạ ơn Chúa những gì Ngài đã ban phước cho chúng ta và Ngài dạy chúng ta cầu nguyện (Thank God for what He is doing and how He is teaching us to pray).

 

Đề Nghị Những Bản Nhạc (Suggested Songs to Use):

TC#256 Hướng Lên Jê-sus, TC#265 Xin Vô Tâm Hồn, TC#84 Duy Ngài Lớn Thay, TC#194 Gần Cùng Chúa Hơn.

Come Holy Spirit I need You, Father I Adore You, Fall A Fresh on Me (SDA Hymnal 672), Sweet Sweet Spirit (SDA Hymnal 262).

Click here to download day 1 page