Đọc Truyện

Hoàng Tử Và Phản Thần
Truyện ngắn của nữ Tiến sĩ Beatrice Neil - nhà in Thời Triệu xuất bản năm 1965
Nguyễn Thị Ngọc Liên diễn đọc.

  Chương một: Tại Sao Chúng Ta Lại Phải Chịu Đau Khổ?

   Chương hai: Đại Đế Là Đấng Nào?

  Chương ba: Tin Đức Chúa Trời Được Chăng?

   Chương bốn: Ai Là Tên Phiến Loạn?

   Chương năm: Quyển Sách Của Thượng Đế

   Chương sáu: Hoàng Tử Giáng Thế

   Chương bảy: Vị Giáo Sư Từ Trời

  Chương tám: Những Việc Làm Của Tình Yêu

   Chương chín: Hoàng Tử Chết - Nhưng Chiến Thắng

   Chương mười: Ông Ba Tìm Được Sự Bình An

   Chương mười một: Ngôi Mộ Trống Không

   Chương mười hai: Chuyện Ấy Có Thật Không?

  Chương mười ba: Lời Hứa Trọng Đại Của Hoàng Tử

        Chương mười bốn: Đã Gần Tận Thế Chưa?