Không Khẳng Định

Theo tôi có một số câu gốc trong Kinh Thánh cần nên được ghi thêm nhãn hiệu cảnh báo bên cạnh. Tốt nhất là chúng ta nên chuẩn bị tinh thần trước khi chúng ta thực sự muốn cầu xin Chúa hướng dẫn điều gì vì một sự không khẳng định nhỏ có thể khiến chúng ta đi lệch hướng một đoạn đường dài. Chẳng hạn như vài thí dụ sau đây:

“Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Giê-Su Cơ Đốc” (Phi-Líp 4:19)

Không khẳng định: Người nhận không xác định mọi sự cần dùng. Không khẳng định là có sự ban cho ngay lập tức.

“Vì Ta biết những kế hoạch mà Ta sẽ làm cho ngươi, Đức Chúa Trời phán, những phương cách làm cho ngươi được thịnh vượng chứ không làm hại ngươi, những phương cách để ban cho ngươi hi vọng và một tương lai tươi sáng” (Giê-Rê-Mi 39:11)
Không khẳng định: Chấp nhận những chương trình này đòi hỏi bạn phải từ bỏ ngay những hoạch định của bạn. Không bảo đảm có sự toại nguyện ngay lập tức.

“Ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi, và đặt thần mới trong các ngươi. Ta sẽ cất lòng bằng đá khỏi thịt các ngươi, và ban cho các ngươi lòng bằng thịt” (Ê-Xê-Chi-Ên 36:26)

CẢNH BÁO: “Không tin tưởng vào thuốc mê, bạn sẽ thức trắng trong thời gian phẫu thuật”

“Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê Hô Va, Chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài. Thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con” (Châm Ngôn 3:5-6)
Không khẳng định: Đạt được những việc này thường rất khó khăn hơn là chúng ta tưởng. Con đường thường không được soi sáng rõ ràng.

Hơn cả sự dự tính

Có nhiều lúc chúng ta cầu xin Chúa giúp đỡ chuyện gì, ta lại nhận được ít hơn hoặc nhiều hơn những gì chúng ta trông đợi. Chuyện sẽ trở nên dễ dàng để được Chúa dẫn dắt một khi mà chúng ta biết mình sẽ đi đâu, Ngài sẽ từ từ mở lối cho chúng ta con đường phải theo, cùng những chỉ dẫn rõ ràng là tại sao chúng ta cần phải vâng lời. Đây là giai đoạn của những chỉ dấu được biểu hiện và cũng là lúc chúng ta cảm nhận được vòng tay của Thiên Chúa đang ban ơn phước cho mình. Nhưng đến khi chúng ta không còn là những trẻ thơ trong lãnh vực thuộc linh nữa, sự việc sẽ trở nên phức tạp và khó khăn hơn vì Chúa bắt đầu khởi động những thử thách về lòng thành của chúng ta.

Nếu chúng ta hỏi Chúa là Ngài muốn chúng ta làm gì với cuộc đời của mình. Câu trả lời của Ngài có thể sẽ khiến chúng ta co rúm người lại. Đó không phải là những gì trong đầu con Chúa ơi – Ngài có chắc như vậy không? Rồi chúng ta bắt đầu tranh luận với Chúa, một cuộc tranh luận mà chúng ta nắm chắc phần thua. Chúng ta nghĩ rằng mình sẽ tìm được lời giải đáp nằm trong những đoạn Kinh Thánh này, nhưng thay vào đó chúng ta chỉ tìm được lời Ngài, và chúng ta không chắc rằng mình sẽ được toại nguyện.

Tuy nhiên, giống như trường hợp của một vài đoạn trong Kinh Thánh trên. Có lẽ ta cũng nên thêm vào đề tài này một sự không khẳng định: Những câu như – Vâng lời Chúa Giê-Su – trong suốt sách Kinh Thánh – thì chắc chắn cần phải có sự không khẳng định. Mọi việc sẽ không như là chúng ta mong đợi lúc ban đầu, có phải là kế hoạch của Chúa không hoàn thiện hơn của chúng ta? Chúa là Đấng tạo dựng nên muôn vật, Ngài hiểu rõ chúng ta hơn cả những gì chúng ta biết về chính mình. Việc gác kế hoạch của chúng ta sang một bên để có chỗ cho chương trình của Ngài không phải là chuyện dễ thực hành, nhưng nếu ta làm theo thì sẽ gặt được kết quả vô cùng xứng đáng. Một đời sống thánh khiết theo ý Chúa muốn bạn làm, thì thật đáng để cho những căng thẳng, khổ đau, tranh giành, và những kế hoạch của bạn hãy gác qua một bên. Cuối cùng, Tình yêu của Chúa thì vĩnh cửu và luôn luôn được bảo đảm 100%

By Raquel Levy

Ngọc-Anh phỏng dịch