Sabbath 1/1/11

Bài chia xẻ của Nguyễn Thị Ngọc Liên: Tìm Kiếm Sự Khôn Ngoan Chúa Ban