Sabbath 1/10/09 sermon

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: Ơn Tiên Tri