Sabbath 1/10/15
Bài chia sẻ của Heidi Carpenter: "Vì Sao Chậm Trễ? "   
Mục sư Nguyễn Khắc Vinh thông dịch
  

Lời làm chứng của ông Phan Bé       

Nhạc: "Giê-su Thiết Hữu", Bà Bùi Thiên Nhượng hát