Sabbath 1/24/09 Sermon

Bài giảng của Mục Sư Nguyễn Khắc Vinh: Năm Mới, Đổi Mới    

Translation by Lê Toàn Minh