Sabbath 1/28/12

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: Người Lãnh Đạo Cơ Đốc 

Bài giảng trong phiên nhóm thanh niên (in English) của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: Godly Leader