Sabbath 10/1/11

Bài chia xẻ của Trưởng lão Nguyễn Thị Ngọc Liên: Lúc Thịnh Cũng Như Lúc Suy 

Bài chia xẻ trong phiên nhóm thanh niên (in English) của Rachel Tom: To Be More Than Hearers