Sabbath 10/18/08 Sermon

Bài Giảng
của Trương Thanh: Thời Gian Và Cơ Hội