Sabbath 10/20/12

Bài chia xẻ của Nguyễn Thị Ngọc Liên: "Tin Chúa"