Sabbath 10/24/09

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: Yên Nghỉ Trong Cuộc Sống Quay Cuồng   

  

Video: This is My Father's World

Nhạc: Chim Sẻ Mắt Chúa Vẫn Chú Vào, Kazia Nguyễn hát