Sabbath 10/25/08 sermon
Bài giảng của Dr. Horace Crogman: Be Of Good Cheer / Hãy Vững Lòng