Sabbath 10/27/12

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: "Tình Yêu Thương Chẳng Nóng Giận" 

Nhạc:

"I Cô-rinh-tô 13", Nguyễn Ngọc Hiển hát  

"Hằng Mơ Đến Đất Ấy", Kezia Tuyết Nguyễn hát  

Bài giảng trong phiên nhóm thanh niên (in English) của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: "Love Is Not Provoked"