Sabbath 10/3/09

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: Hãy Dâng Con Cho Chúa   

Translation by Ngọc Liên

Lễ Dâng Con: Luke Charles Jacob và Hanah Alexis Chaya