Sabbath 10/30/10

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: Tranh Chiến Cùng Chúa Và Dân Ngài