Sabbath 10/4/08 sermon
Bài giảng của Mục Sư Nguyễn Khắc Vinh: Hãy Yên Tâm Trước Biến Động Kinh Tế