Sabbath 10/6/12

Bài giảng của Mục Sư Lê Công Giáo: Hằng Mơ Đến Đất Ấy          

<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/qS0530GyUBU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Bài chia xẻ trong phiên nhóm thanh niên (in English) của Jessica Trịnh: Deeper Bible Sturdy