Sabbath 11/10/12

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: "Khinh Dể Và Chán Bỏ" 

Lễ Tiệc Thánh

Bài giảng trong phiên nhóm thanh niên (in English) của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: "The Suffering Of The Messiah"