Sabbath 11/15/08 sermon

Bài giảng của Mục Sư Nguyễn Khắc Vinh: Bị Bắt Và Chuộc Lại 

 

Trường Sa-bát

Báp-têm - 5/2017

Adventist Giving

Adventist Mission Podcast Icon rss

Who's Online?

Members currently online: 0

Guests currently online: 73

Sabbath Time

Sunset

Place: Southern California

Start: 06:35 PM 09/25/2020

End: 06:34 PM 09/26/2020