Sabbath 11/15/08 sermon

Bài giảng của Mục Sư Nguyễn Khắc Vinh: Bị Bắt Và Chuộc Lại 

 

Trường Sa-bát

Báp-têm - 5/2017

Adventist Giving

Adventist Mission Podcast Icon rss

Who's Online?

Members currently online: 0

Guests currently online: 33

Sabbath Time

Sunset

Place: Southern California

Start: 07:51 PM 05/27/2022

End: 07:52 PM 05/28/2022