Sabbath 11/15/08 sermon

Bài giảng của Mục Sư Nguyễn Khắc Vinh: Bị Bắt Và Chuộc Lại 

 

Trường Sa-bát

Báp-têm - 5/2017

Adventist Giving

Adventist Mission Podcast RSS

Who's Online?

Members currently online: 0

Guests currently online: 101

Sabbath Time

Place: Southern California

Start: 07:54 PM 05/31/2024

End: 07:55 PM 06/01/2024