Sabbath 11/20/10

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: Dân Sự Chúa Được Giải Cứu