Sabbath 11/22/08 sermon

Bài giảng của Mục Sư Nguyễn Khắc Vinh: Hãy Đếm Ơn Phước