Sabbath 11/27/10

Bài chia xẻ của David Quach: " Alone On The Battlefield" 

Mục sư Nguyễn Khắc Vinh thông dịch: "Một Mình Nơi Chiến Trường"