Sabbath 11/28/09

Bài chia xẻ nhân dịp lễ Tạ Ơn 2009 của David Quách; Cái Bánh Cá  

Mục sư Nguyễn Khắc Vinh thông dịch