Sabbath 11/29/08 sermon

Bài chia xẻ của David Quach: Thankfulness During Difficult Times    

Phiên dịch bởi Nguyễn Thị Ngọc Liên: Tạ Ơn Trong Hoạn Nạn