Sabbath 12/27/08 sermon

Bài giảng của Đào Thanh Khiết: Phải Phục Vụ Kẻ Khác